HomeStrona Główna
O nas
Korzyści
Współpraca
Rejestracja
Aktualności
Kontakt
Zaloguj sięZaloguj się

REGULAMIN UDZIAŁU W GRUPIE ZAKUPOWEJ Aptekarium

 

Przedmiotem poniższego regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Organizatorem Grupy Zakupowej Aptekarium a jej Uczestnikami.

 1.      Postanowienia ogólne

 1.1.   Niniejszy Regulamin określa zasady przystąpienia do Grupy Zakupowej Aptekarium zwanej dalej Grupą.

 1.2.   Organizatorem GZ Aptekarium jest  A-Zdrowie Małgorzata Rokicka, z siedzibą
          Konstancin-Jeziorna przy ul. Wilanowskiej 4/9 , w dalszej części Regulaminu zwana
          Organizatorem.

 1.3.   Regulamin jest integralną częścią Umowy Uczestnictwa w Grupie Zakupowej
         
Aptekarium. Podpisanie Umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się
          i zaakceptowaniem zapisów Regulaminu. Regulamin będzie dostępny w siedzibie            
          Organizatora i będzie udostępniany na każde wezwanie podmiotu należącego do Grupy.

 1.4.   Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają  powiadomienia uczestników w formie
          pisemnej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian.

 1.5.   Działalność Grupy jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1.6.   Zawarte w deklaracji dane posłużą Grupie wyłącznie do sporządzenia umowy,
          a także do konstruowania i przesyłania zamówień do Producentów oraz Dystrybutorów.
          Dane przetwarzane będą zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.        
         
Udostępniającemu przysługuje prawo do ich wglądu i wnoszenia zmian.
          Dane nie zostaną przekazane żadnemu innemu podmiotowi bez zgody udostępniającego.

 1.7.   Każdy Uczestnik ma dostęp do Portalu Grupy, który jest indywidualnym
          i spersonalizowanym kontem Uczestnika, do którego ma dostęp poprzez własnee hasło i login.

 

 2.      Zasady uczestnictwa  w Grupie Zakupowej Aptekarium

 2.1.   Uczestnikiem Grupy może zostać każdy podmiot  prowadzący działalność gospodarczą   jako apteka / punkt apteczny
          / sklep zielarski na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
          poprzez podpisanie Umowy Uczestnictwa w Grupie Zakupowej
Aptekarium zwanym dalej Uczestnikiem.

 2.2.   Uczestnik podpisuje Umowę Uczestnictwa w Grupie Zakupowej Aptekarium
          na czas nieokreślony.

 2.3.   Podmiot przystępujący do Grupy będzie korzystał  z pakietów promocyjnych oraz dostępnej na stronie aptekarium.pl,
          gazetki wirtualnej.

 

 3.      Obowiązki Organizatora Grupy Zakupowej Aptekarium

 3.1.   Działaniom promocyjnym podlegać będą produkty Producentów i Dystrybutorów           
         
Farmaceutycznych, które nie są objęte refundacją ze środków publicznych.

 3.2.   Sprzedaż produktów promocyjnych odbywać się będzie poprzez hurtownie współpracujące
          z Grupą na warunkach przyznanych Grupie lub poprzez hurtownię wskazaną przez Uczestnika,  
          z którą Grupa nie prowadzi własnej polityki rabatowej na zasadach indywidualnych tegoż Uczestnika.

 3.3.   Organizator zobowiązuje się do informowania na bieżąco Uczestnika z jakimi hurtowniami
          i na jakich zasadach handlowych współpracuje.

 3.4.   Organizator zobowiązuje się do negocjacji warunków handlowych z Producentami
          i Dystrybutorami w imieniu Grupy, nie gorszymi od warunków indywidualnych
          jakie może uzyskać Uczestnik i do przekazania ich Uczestnikowi w postaci rabatu cenowego lub rabatu naturalnego.

 3.5.   Organizator zobowiązuje się do tworzenia i dostarczenia informacji  reklamowych Uczestnikowi na koszt
          Organizatora w ilości do 1 szt. plakatu promocyjnego /forma papierowa po uzgodnieniu/ wirtualnej gazetki promocyjnej
          w danej edycji
. W przypadku większych ilości materiałów reklamowych uczestnik może nabyć je odpłatnie po kosztach
          wytworzenia jakie poniósł Organizator. O ile strony nie uzgodnia inaczej.

 3.6.   Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt czterech jednodniowych szkoleń z zakresu marketingu,
          obsługi klienta lub tematów uzgodnionych z Uczestnikami.

 3.8.   Uczestnik zostanie powiadomiony z miesięcznym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i temacie szkolenia.

 3.9.   Uczestnikowi przysługuje prawo delegowania  na szkolenie każdego pracownika zatrudnionego w danym momencie
          przez Uczestnika w ilości osób uzgodnionych z Organizatorem.

 

 4.      Obowiązki Uczestnika Grupy Zakupowej Aptekarium

 4.1.   Przystąpienie Uczestnika do Grupy jest bezpłatne.

 5.      Poufność

 5.1.   Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
          zasad współpracy w ramach Grupy, a w szczególności warunków handlowych.

 5.2.   Strony mogą ujawniać informacje z pkt. 5.1 pracownikom i współpracownikom, którym będą one niezbędne
          do wykonania powierzonych im czynności związanych z realizacją zamówień i sprzedaży preparatów objętych
          promocją oraz na żądanie organów administracji publicznej oraz sądów.

 6.      Postanowienia końcowe

 6.1.   Uczestnik poprzez złożenie podpisu na Umowie Uczestnictwa w Grupie Zakupowej
         
Aptekarium, akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.

 6.2.   W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa,
          w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 6.3.   Dokumentacja Grupy Zakupowej Aptekarium będzie przechowywana przez Organizatora dla celów dowodowych.

 6.4.   Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd.

 6.5.   Uczestnictwo w Grupie Zakupowej Aptekarium jest dobrowolne.

 

                                                                                                                                                         ORGANIZATOR